Trang Chủ THE NEW UPDATE

THE NEW UPDATE

05-09-2018

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI CHO KIẾM THẾ 1

 

Tên Hoạt động Trước Sau
Train Quái Map 115 30 đồng / 1NPC

15 đồng / 1NPC

Vận Tiêu

- 5 xu / 1 lần vận tiêu

- Tiêu Trắng: 2 Tỷ kinh nghiệm
100 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
100 Mảnh Già Lam Kinh
5 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu Lam: 1 Tiền Xu
3 Tỷ kinh nghiệm
500 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
500  Mảnh Già Lam Kinh
10 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu Lục: 2 Tiền Xu
5 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000  Mảnh Già Lam Kinh
20 Chiến Thần
10 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc

Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

- Tiêu Vàng: 3 Tiền Xu
10 Tỷ kinh nghiệm
3000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
3000  Mảnh Già Lam Kinh
30 Chiến Thần
20 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc

Có cơ hội nhận được:
Rương Trang Bị Đồng Hành

 

- 3 xu / 1 lần vận tiêu

- Tiêu Trắng: 2 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu Lam: 3 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
2000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu Lục: 5 Tỷ kinh nghiệm
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
200 Chiến Thần
10 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc


Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

- Tiêu Vàng: 10 Tỷ kinh nghiệm
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
10000 Mảnh Già Lam Kinh
300 Chiến Thần
20 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc


Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

- Thêm NPC Dịch trạm làm mới tiêu ở trên quãng đường vận tiêu về đích.

Loạn Phái

- Quán Quân: 20 Rương Loạn chiến
200 điểm tích lũy Loạn Chiến
100 Tỷ Kinh nghiệm
500 vạn đồng
30 Tiền Xu

- Bán kết: 15 rương Loạn chiến
150 điểm tích lũy Loạn Chiến
50 Tỷ Kinh nghiệm
300 vạn đồng
15 Tiền Xu

- Tứ Cường: 10 rương Loạn chiến
100 điểm tích lũy Loạn Chiến
30 Tỷ Kinh nghiệm
100 vạn đồng
5 Tiền Xu

- Bát Cường: 6 rương Loạn chiến
60 điểm tích lũy Loạn Chiến
20 Tỷ Kinh nghiệm
20 vạn đồng
2 Tiền Xu

- Vòng 16: 3 rương Loạn chiến
30 điểm tích lũy Loạn Chiến
10 Tỷ Kinh nghiệm
10 vạn đồng

- Quán Quân: 20 Rương Loạn chiến
200 điểm tích lũy Loạn Chiến
300 Tỷ Kinh nghiệm
1000 vạn đồng
50 Tiền Xu

- Bán kết: 15 rương Loạn chiến
150 điểm tích lũy Loạn Chiến
200 Tỷ Kinh nghiệm
700 vạn đồng
30 Tiền Xu

- Tứ Cường: 10 rương Loạn chiến
100 điểm tích lũy Loạn Chiến
100 Tỷ Kinh nghiệm
500 vạn đồng
10 Tiền Xu

- Bát Cường: 6 rương Loạn chiến
60 điểm tích lũy Loạn Chiến
50 Tỷ Kinh nghiệm
100 vạn đồng
5 Tiền Xu

- Vòng 16: 3 rương Loạn chiến
30 điểm tích lũy Loạn Chiến
20 Tỷ Kinh nghiệm
50 vạn đồng
2 Tiền Xu

- Rút ngắn thời gian loạn chiến xuống còn 35p

Nhiệm vụ hàng ngày

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ liên tục mỗi ngày nhận được:
300 tỷ Kinh nghiệm
2 Linh Tê Ngọc
1000 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu diệt 300 quái map 115 chỉ định

- Hoàn thành 40 nhiệm vụ liên tục mỗi ngày nhận được:
500 tỷ Kinh nghiệm
2 Linh Tê Ngọc
1000 Rương Trang Bị Ngựa

- Tiêu diệt 150 quái map 115 chỉ định

Tống Kim

- Tích lũy trận 3k: 2 vạn đồng thường
10v đồng khóa
1000 vạn bạc
5 tỷ exp
5 Lệnh Bài Trang Bị
50 Chiến Thần
1000 MG ấn
1000 Điểm chân khí
500 Linh khí

- Tích lũy trận 5k: 5 vạn đồng thường
20v đồng khóa
2000 vạn bạc
15 tỷ exp
10 Lệnh Bài Trang Bị
1 Tiền Xu
100 Chiến Thần
2000 MG ấn
2000 Điểm chân khí
1000 Linh khí

- Tích lũy trận 10k: 10 vạn đồng thường
30v đồng khóa
3000 vạn bạc
30 tỷ exp
20 Lệnh Bài Trang Bị
2 Tiền Xu
200 Chiến Thần
5000 MG ấn
1000 Điểm chân khí
2000 Linh khí

- Tích lũy trận 3k: 5 vạn đồng thường
10v đồng khóa
1000 vạn bạc
10 tỷ exp
20 Lệnh Bài Trang Bị
50 Chiến Thần
2000 MG ấn
2000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
500 Linh khí

- Tích lũy trận 5k: 7 vạn đồng thường
20v đồng khóa
2000 vạn bạc
15 tỷ exp
50 Lệnh Bài Trang Bị
2 Tiền Xu
100 Chiến Thần
3000 MG ấn
3000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
1000 Linh khí

- Tích lũy trận 10k: 10 vạn đồng thường
30v đồng khóa
3000 vạn bạc
30 tỷ exp
100 Lệnh Bài Trang Bị
3 Tiền Xu
200 Chiến Thần
5000 MG ấn
5000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
2000 Linh khí

Bách Bảo Rương

- Các vật phẩm ở các:

1 Sao 2 Sao 3 Sao 4 Sao 5 Sao 6 Sao
20 40 80 160 320 1000 +
1 Rương TB đồng hành

1 Rương Thần Sa

- Các vật phẩm ở các:

1 Sao 2 Sao 3 Sao 4 Sao 5 Sao 6 Sao
100 200 400 800 1600 5000 +
1 Rương TB đồng hành (4 đến 6)

1 Rương Thần Sa 1-4 dòng

Truy Nã - Hoàn thành nhiệm vụ: 2 tỷ EXP
5000 đồng thường

- Hoàn thành nhiệm vụ: 5 tỷ EXP
1v đồng thường.
20 lệnh bài trang bị

Tranh Đoạt Lãnh Thổ - 5 Rương TĐLT = 1 Chiến Thần

- 1 Rương TĐLT = 1 Chiến Thần

Bạch Hổ Đường - Tiêu Diệt boss ở các tầng 0 đồng

- Tiêu Diệt boss ở Tầng 1: 5 vạn đồng

- Tiêu Diệt boss Tầng 2: 10 vạn đồng

- Tiêu diệt boss Tầng 3: 20 vạn đồng

Boss Thế Giới

- Người Tiêu Diệt Boss (Tần Thủy Hoàng, Tam Đại Kỳ Lân, Lục Chỉ Cầm Ma, Đại Ác Ma, Tứ Đại Ác Nhân, Thành Cát Tư Hãn): 
5 Tiền Xu 50v đồng thường

- Người Tiêu Diệt Boss (Tần Thủy Hoàng, Tam Đại Kỳ Lân, Lục Chỉ Cầm Ma, Đại Ác Ma, Tứ Đại Ác Nhân, Thành Cát Tư Hãn): 
10 Tiền Xu 100v đồng thường

- Bổ sung thêm boss 120

Tiêu Dao Cốc - Phần thưởng khi vượt qua các ải: 300tr Kinh nghiệm
50v bạc thường
50v bạc khóa
5v Đồng khóa 

- Phần thưởng khi vượt qua các ải: 1 Tỷ Kinh nghiệm
50v bạc thường
50v bạc khóa
5v Đồng khóa
5000 đồng thường

Xin Chân Thành Cám Ơn..!