Trang Chủ Sự kiện Rương Thần Bí

Sự kiện Rương Thần Bí

26-07-2018

 

RƯƠNG THẦN BÍ

THỜI GIAN BẮT ĐẦU NGÀY: 26/07/2018
THỜI GIAN KẾT THÚC DỰ KIẾN NGÀY: 26/011/2018

Vật Phẩm Phần Thưởng


Thanh Linh

Thu Thập: Được "Thanh Linh" từ: 

  • Làm nhiệm vụ hải tặc được 10 Thanh Linh / 1 nhiệm vụ. 

  • Đi Tống Kim được 50 Thanh Linh mỗi lần.

  • Đi Tiêu Dao Cốc được 10 Thanh Linh / Ải thành công.

  • Đi làm nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 40 nhiệm vụ được 200 Thanh Linh.

  • Đi Bạch hổ đường được 15 Thanh Linh / Ải vượt qua.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở. Tiêu hao: 5 vạn bạc không khóa.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

100 triệu kinh nghiệm
1 rương bí tịch 180
1 chân nguyên tu luyện đơn
1 lệnh bài chiến công
1 Tinh thạch cấp 2

1 Rương thần bí (chắc chắn nhận được)

 

 

Rương Thần Bí

Thu Thập: Mội khi sử dụng 1 "Thanh Linh" sẽ nhận được 1 "Rương thần bí".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở. Tiêu hao: 5000 đồng thường.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

1 tỷ kinh nghiệm
1 lệnh bài chiến công
1 tinh thạch cấp 4
2 lệnh bài trang bị
1 túi nguyên liệu ngựa nâng cấp
1 rương bí tịch 180
100 mảnh ghép ấn
1 mảnh ghép vũ khí
10 rương trang bị ngựa
100 thần khí bảo châu
100 ấn ký tính vật
5 [Mảnh Ghép] Mặt nạ
5 Dị Dung Thạch


 

Rương Bảo Thạch

Thu Thập: Mội khi sử dụng 20 "Rương thần bí" sẽ nhận được 1 "Rương bảo thạch".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở. Tiêu hao: 1 xu.

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

15 tỷ kinh nghiệm
15 lệnh bài chiến công
10 tinh thạch cấp 4
10 túi nguyên liệu ngựa nâng cấp
túi mảnh ghép ấn
túi mảnh già lam kinh
10 mảnh ghép vũ khí
Túi Thần Sa - Vô Hạ Dẫn
20 rương trang bị ngựa
Túi Thần Khí Bảo Châu
Túi Ấn Ký Tín Vật
Túi Linh Hồn Thú Cưng
40 [Mảnh Ghép] Mặt nạ
40 Dị Dung Thạch
1 Linh tê ngọc

 

 

Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6

 

Thu Thập: Mội khi sử dụng 500 "Rương bảo thạch" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương trung bị PET 4 - 5 - 6".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.

 

 

Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng

Thu Thập: Mội khi sử dụng 500 "Rương bảo thạch" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương vũ khí thần sa 1 - 4".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.